Hoạt động

Hoạt động

Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (MRHSP) là chương trình tài trợ của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho Bộ Y tế (MOH) được triển khai tại 13 tỉnh/thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Nghiên cứu hình thành này là một hoạt động của Dự án Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trong thanh niên. Mục đích chung của dự án là nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong đối tượng thanh niên từ 15-24 tuổi thông qua các chương trình truyền thông thay đổi hành vi.

Tháng 6 năm 2010, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã phối hợp cùng với Đại học Y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg (JHU) hoàn thành nghiên cứu “Kiểm soát hút thuốc lá thụ động tại các nước Châu Á” trên địa bàn Hà Nội.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Finding Ourselves