Hoạt động

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thêm về tình hình HIV/AIDS trong nhóm thanh niên tại tỉnh Lào Cai. Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu gồm: (1)Đánh giá hiểu biết, thái độ và hành vi sức khoẻ liên quan đến HIV/AIDS của thanh niên; (2) Tìm hiểu các nhân tố làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong thanh niên;
Báo cáo nghiên cứu được thực hiện vào tháng 7 năm 2004. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm: (1) mô tả những thiếu hụt so với nhu cầu và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) cho phụ nữ nhiễm HIV/AIDS; (2) đưa ra một số khuyến nghị phù hợp để cải thiện chất lượng các dịch vụ CSSKSS và ngăn chặn sự gia tăng các trường hợp nhiễm HIV trong cộng đồng.
Đây là đánh giá giữa kỳ về chương trình trẻ em đường phố của tổ chức PLAN Việt Nam được thực hiện vào tháng 11 năm 2003. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần quan trọng để cải thiện việc thực hiện chương trình trong các chu kỳ tiếp theo. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm: 1) đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động dự án giai đoạn 2000 - 2003;

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Finding Ourselves