Điều tra Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam (SAVY II)

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) được mời viết Báo cáo chuyên đề và Tóm tắt chính sách  về chủ đề Truyền thông đại chúng cho thanh thiếu niên Việt Nam thông qua kết quả điều tra SAVY II và các nghiên cứu liên quan khác về đối tượng thanh thiếu niên. Các tài liệu này nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu có được thông tin cập nhật và tổng quát về truyền thông đại chúng trong thanh niên, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cụ thể về công tác xây dựng chính sách phù hợp cho thanh niên, hướng đến một sự phát triển lành mạnh và bền vững cho thanh niên hiện tại và tương lai.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh