Thực hành mô tả hệ thống lãnh đạo Phòng chống HIV/AIDS

Để nâng cao hiệu quả của hệ thống lãnh đạo trong công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, năm 2004, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã được tổ chức UNAIDS Việt Nam mời tham gia với tư cách là cơ quan hỗ trợ kỹ thuật trong nước thực hiện khảo sát nhanh các tài liệu, gặp gỡ và phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan đến HIV/AIDS nhằm mô tả lại mô hình hệ thống từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức và ảnh hưởng hệ thống này trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Từ đó, CCRD sẽ đưa ra các khuyến nghị có tính chiến lược về hệ thống lãnh đạo có tầm ảnh hưởng và chỉ rõ những cơ hội cho việc vận động lãnh đạo về vấn đề HIV/AIDS tại Việt Nam.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Và ước mơ được hồi sinh