A series of training videos for reducing Stigma and Discrimination in VCT settings

Đây là loạt các video tương tác minh họa giữa hành vi đúng đắn và chưa đúng đắn của nhân viên y tế và bệnh viện kết hợp cùng những câu hỏi tự hướng dẫn và câu trả lời ở phần cuối của mỗi đoạn.

Xét nghiệm ban đầu:
Ví dụ chưa đúng

Ví dụ đúng


Tới đầu trang