Nghiên cứu & Đánh giá

Đây là đánh giá giữa kỳ về chương trình trẻ em đường phố của tổ chức PLAN Việt Nam được thực hiện vào tháng 11 năm 2003. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần quan trọng để cải thiện việc thực hiện chương trình trong các chu kỳ tiếp theo. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm: 1) đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động dự án giai đoạn 2000 - 2003;
Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là cải thiện tình hình bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong và bệnh tật của bà mẹ và trẻ sơ sinh. Báo cáo nghiên cứu được thực hiện năm 2003. Nghiên cứu tử vong mẹ cũng cần đạt được các mục tiêu cụ thể sau: (1) Xác định tỷ xuất tử vong mẹ (TVM) tại 7 tỉnh, từ đó ước tính tỷ xuất tử vong mẹ cho toàn quốc.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Và ước mơ được hồi sinh