Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã đồng ý tài trợ cho Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) thực hiện dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” nhằm xây dựng một giải pháp phòng chống HIV/AIDS bền vững ở khu vực phía Bắc. Dự án sẽ triển khai tại 3 tỉnh/thành phố là tỉnh Điện Biên, Lào Cai và Hà Nội trong khoảng thời gian từ 2014-2017.

Dự án dự kiến sẽ xây dựng các can thiệp cụ thể phù hợp với từng địa bàn dự án, tập trung thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng thông qua việc kết hợp nâng cao năng lực các nhóm cộng đồng và tăng cường liên kết giữa các nhóm này với các bên liên quan. Ngoài ra dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với các chương trình khác đang được triển khai và sử dụng tối đa các tài liệu, nguồn lực hiện có. Dự án cũng sẽ cố gắng tạo dựng một môi trường thuận lợi để việc cung cấp dịch vụ phòng chống HIV/AIDS cho các nhóm đối tượng đích đạt hiệu quả cao nhất.

Các hoạt động trong khuôn khổ dự án đã triển khai:

1. Nghiên cứu hình thành

2. Hội thảo giới thiệu lập kế hoạch dự án tại Điện Biên ngày 26 tháng 12 năm 2014

3. Hội thảo giới thiệu lập kế hoạch dự án tại Lào Cai ngày 26 tháng 12 năm 2014

USAID CCRD
Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh