HIV/AIDS

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng được lựa chọn để cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm tự nguyện (VCT), giảm hại và các chương trình giáo dục đồng đẳng cho thanh niên có nguy cơ cao với HIV/ AIDS tại 10 tỉnh thành trong cả nước.
“Một số khía cạnh chính trị trong tình dục – thực tiễn từ các Quốc gia và tổ chức Quốc tế” là một dự án được nhóm Quan sát chính sách tình dục (SPW) thực hiện năm 2004. Đây là một sáng kiến nghiên cứu các Quốc gia và các nền văn hóa khác nhau nhằm mô tả một số động thái và các đặc điểm của tính chính trị tình dục trong thời đại hiện nay.
Số liệu của dự án được thu thập thông qua 114 cuộc phỏng vấn và 20 cuộc thảo luận nhóm với những đối tượng: người nghe đài, nghe không nghe đài, lãnh đạo các ban ngành hoặc các tổ chức xã hội, người có HIV và đối tượng sử dụng ma túy. Ngoài ra, một số đối tượng người Khme và người H’mong đại diên cho các vùng dân tộc thiểu số cũng tham gia phỏng vấn.