Event

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) cần tuyển 01 phiên dịch tiếng anh.
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) thực hiện gọi thầu lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện với tài trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại hai tỉnh Bình Định và Kon Tum với gói thầu: “Phục hồi chức năng cho người khuyết tật”.
Center for Community Health Research and Development (CCRD) requests for applications to provide services for the “Improving the quality of life of persons with disabilities in provinces sprayed with Agent Orange in Vietnam” project funded by the U.S. Agency for International Development (USAID) in Binh Dinh and Kon Tum provinces with the package: “Rehabilitation services for persons with disabilities”.

CCRD’s mission is to contribute to the improvement and equity of health care and social advancement for the Vietnamese people through a systematic and sustainable approach that combines sound knowledge, cultural sensitivity and capacity building.

Same categories

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh