Quy trình chữ P

BƯỚC 1: PHÂN TÍCH Phân tích là bước đầu tiên trong việc xây dựng một chương trình truyền thông hiệu quả nhưng bước này không nhất thiết phải dài dòng và chi tiết...