Đánh giá cuối kỳ “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị y tế cho 62 trạm y tế xã, phường tỉnh Khánh Hòa” giai đoạn 2005-2007

Giới thiệuNăm 2008, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã tiến hành đánh giá cuối kì  Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị y tế cho 62 trạm y tế xã, phường tỉnh Khánh Hòa” giai đoạn 2005-2007”. Đây là dự … Đọc tiếp

Nghiên cứu hình thành dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc”

Dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã thực hiện nghiên cứu hình thành cho dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc”. Nghiên cứu được triển khai từ tháng 08/2014 đến tháng … Đọc tiếp