Quy trình chữ P

BƯỚC 1: PHÂN TÍCH

Phân tích là bước đầu tiên trong việc xây dựng một chương trình truyền thông hiệu quả nhưng bước này không nhất thiết phải dài dòng và chi tiết nếu chương trình được xây dựng dựa trên nhưng kinh nghiệm tích luỹ được trong quá khứ. Các nhân viên chương trình cần phải hiểu các vấn đề, con người, nền văn hoá, những chính sách đang tồn tại và chương trình, các tổ chức có uy tín và các kênh truyền thông hiện có. Thường thì phần lớn các bài phân tích tình hình được lấy từ các cuộc điều tra về kinh tế, dịch tễ, xã hội và nhân khẩu và có được những thông tin này sẽ góp phần đẩy nhanh các bước dưới đây

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH

Tiến hành một cuộc phân tích tình hình có tác dụng đưa ra một mô tả chi tiết về các vấn đề quan trọng về y tế và phát triển mà chương trình đang hướng tới

Xác định mức độ và nguyên nhân của vấn đề
Xem xét lại các số liệu về nhân khẩu và sức khoẻ hiện thời, kết quả các cuộc điều tra, các phát hiện về nghiên cứu và bất cứ thông tin nào liên quan đến vấn đề 

Phát hiện các yếu tố kiềm chế hoặc tạo thuận lợi cho sự thay đổi mong muốn
Xem xét những thử thách cơ bản về kinh tế xã hội và văn hoá người dân đang phải đối mặt mà chương trình đang muốn tiếp cận

Xây dựng một bản báo về vấn đề nêu trên
Xây dựng một bản báo cáo chi tiết về vấn đề này

Tiến hành một nghiên cứu hình thành
Lắng nghe và hỏi nhu cầu và ưu tiên của đối tượng. Thực hiện một cuộc điều tra cơ bản cả định tính và định lượng nhằm thiết lập vị thế hiện tại và đánh giá được chính xác những tiến triển của chương trình và tác động cuối cùng

PHÂN TÍCH TRUYỀN THÔNG VÀ ĐỐI TƯỢNG

Từ kết quả phân tích tình hình, tiến hành một cuộc phân tích chi tiết về đối tượng và truyền thông

Tiến hành phân tích tham gia.
Ở cấp quốc gia và cấp quốc tế, xác định đối tác và liên minh để giúp khởi xướng sự thay đổi chính sách và tăng cường sự can thiệp truyền thông. Ở cấp độ cộng đồng, phân chia thành các nhóm đối tượng chủ yếu và thứ yếu. Xác định nhân viên thực địa và nhân viên thuyết phục sự thay đổi.

Tiến hành phân tích hành vi và xã hội
Đánh giá kiến thức, thái độ, kỹ năng và hành vi của từng cá nhân người tham gia sử dụng số liệu từ cuộc nghiên cứu hình thành và điều tra bổ sung chi tiết nếu thấy cần thiết. Xác định các mạng lưới và chuẩn mực về văn hoá xã hội, tính hiệu quả và động lực từ phía cộng đồng (bao gồm cả mô hình lãnh đạo) tại cộng đồng.

Đánh giá các nhu cầu về truyền thông và đào tạo.
Phân tích việc sử dụng các phương tiện truyền thông của nhóm đối tượng; khả năng củng cố các nhu cầu về các phương tiện truyền thông địa phương và mang tính truyền thống, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan truyền thông; khả nưng tổ chức của các đối tác và liên minh và nhu cầu từ các nguồn khác. Xác định các tài liệu truyền thông hiện có và phát triển kỹ năng cần thiết cho quá trình truyền thông và tư vấn giữa các cá nhân.

Rate this post

Bài viết cùng chủ đề