Xây dựng kế hoạch tổng thể về Làm mẹ an toàn

Trong khuôn khổ văn kiện dự án “Xây dựng kế hoạch tổng thể về Làm mẹ an toàn” (2002) do  Bộ Y tế tổ chức thực hiện, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng  đã được mời với tư cách cơ quan tư vấn trong nước xây dựng dự thảo đề cương Kế hoạch tổng thể quốc gia về Làm mẹ an toàn giai đoạn 2003-2010. Đồng thời, CCRD hỗ trợ Ban chủ nhiệm dự án phối hợp với các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để soạn thảo và hoàn chỉnh tài liệu này.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh