Xây dựng giai đoạn 2 Kế hoạch quốc gia Làm Mẹ An Toàn 2006-2010

Nhằm hỗ trợ Bộ Y tế trong việc lập kế hoạch Giai đoạn II (2006-2010) của Kế hoạch tổng thể quốc gia về Làm mẹ an toàn, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã được mời với tư cách là cơ quan hỗ trợ kỹ thuật trong nước cho chương trình này. CCRD tham gia đánh giá tình  hình thực hiện chung các chương trình/dự án về sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh của Bộ Y tế, các tỉnh và của các tổ chức quốc tế (Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ, song phương) tài trợ cho Việt Nam trong giai đoạn I để đưa ra các khuyến nghị về mô hình triển khai Giai đoạn II, đồng thời xây dựng Kế hoạch hoạt động chi tiết cuối cùng để triển khai Giai đoạn II, bao gồm nhu cầu ngân sách và cơ chế quản lý.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh