Hỗ trợ kỹ thuật

Các tài liệu này nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu có được thông tin cập nhật và tổng quát về truyền thông đại chúng trong thanh niên, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cụ thể về công tác xây dựng chính sách phù hợp cho thanh niên, hướng đến một sự phát triển lành mạnh và bền vững cho thanh niên hiện tại và tương lai.
Nhằm hỗ trợ Bộ Y tế trong việc lập kế hoạch Giai đoạn II (2006-2010) của Kế hoạch tổng thể quốc gia về Làm mẹ an toàn, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã được mời với tư cách là cơ quan hỗ trợ kỹ thuật trong nước cho chương trình này. CCRD tham gia đánh giá tình hình thực hiện chung các chương trình/dự án về sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh của Bộ Y tế, các tỉnh và của các tổ chức quốc tế
Đây là lần đầu tiên công tác lập tài khoản quốc gia cho lĩnh vực HIV/AIDS được thực hiện tại Việt Nam. Trung tâm CCRD đã tham gia tổ chức thu thập, xử lý số liệu, viết báo cáo nghiên cứu, phối hợp với các bên liên quan trong quá trình thực hiện nghiên cứu và tư vấn cho Bộ Y tế về việc phổ biến và thực thi chiến lược.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh