Báo cáo đánh giá cuối dự án “Hỗ trợ sản xuất và phát sóng chương trình giải trí - giáo dục nhằm thay đổi hành vi về HIV/AIDS”

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Với sự hỗ trợ tài chính của chính phủ Đan Mạch, hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) và Trung tâm Truyền thông Dân số Hoa Kỳ (PMC), Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thực hiện dự án “Hỗ trợ sản xuất và phát sóng chương trình giải trí - giáo dục nhằm thay đổi hành vi về HIV/AIDS” (gọi tắt là Dự án VNM7R105). Mục tiêu của dự án VNM7R105 là thông qua chương trình giải trí giáo dục để hướng thính giả tới sự thay đổi hành vi tích cực, tập trung vào một số chủ đề: HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ), bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình tại Việt Nam. Tập kịch đầu tiên được chính thức phát sóng vào tháng 4 năm 2008 trên Đài Tiếng nói Việt Nam  và toàn bộ 104 tập đã được kết thúc vào tháng 3 năm 2010 với thời lượng 1 tập mỗi tuần và phát lại 3 lần trong tuần trên các kênh khác nhau.

Nghiên cứu đánh giá  sẽ thu thập dữ liệu về kinh tế-xã hội, nhân khẩu học, thông tin về HIV/AIDS, SKSS/KHHGĐ  nhằm đo lường, mô tả và phân tích đặc điểm, thái độ của thính giả đối với kịch Khát Vọng Sống cũng như kiến thức, thái độ và hành vi của thính giả về HIV/AIDS, SKSS/KHHGĐ và bình đẳng giới.

Cụ thể:
1. Mô tả các đặc điểm của nhóm thính giả có liên quan mật thiết với việc tiếp cận sử dụng Đài phát thanh và các phương tiện truyền thông đại chúng khác
2. Mô tả các ý kiến đánh giá của thính giả với kịch Khát Vọng Sống.
3. Đo lường sự thay đổi về kiến thức, thái độ và hành vi của thính giả nghe kịch so với thính giả không nghe kịch về những vấn đề sức khỏe và xã hội được đề cập đến trong vở kịch.
4. Xác định các yếu tố thành công cũng như hạn chế chính của toàn bộ quá trình thực hiện triển khai xây dựng, sản xuất và phát sóng vở kịch.


Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh