Hoạt động

Nghiên cứu hình thành này là một hoạt động của Dự án Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trong thanh niên. Mục đích chung của dự án là nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong đối tượng thanh niên từ 15-24 tuổi thông qua các chương trình truyền thông thay đổi hành vi.

Tháng 6 năm 2010, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã phối hợp cùng với Đại học Y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg (JHU) hoàn thành nghiên cứu “Kiểm soát hút thuốc lá thụ động tại các nước Châu Á” trên địa bàn Hà Nội.
Đánh giá nhanh này được tiến hành vào tháng 12 năm 2006 để hỗ trợ xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện được dựa trên những thông tin và dữ liệu thực tế và đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp đa ngành trong việc phòng, chống HIV/AIDS theo tinh thần Chỉ thị 54-CT/TW.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh