Đánh giá Chương trình & Dự án

Số liệu của dự án được thu thập thông qua 114 cuộc phỏng vấn và 20 cuộc thảo luận nhóm với những đối tượng: người nghe đài, nghe không nghe đài, lãnh đạo các ban ngành hoặc các tổ chức xã hội, người có HIV và đối tượng sử dụng ma túy. Ngoài ra, một số đối tượng người Khme và người H’mong đại diên cho các vùng dân tộc thiểu số cũng tham gia phỏng vấn.
Năm 2008, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) đã tiến hành đánh giá cuối kì Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị y tế cho 62 trạm y tế xã, phường tỉnh Khánh Hòa” giai đoạn 2005-2007”.
Chỉ thị số 52-CT/TW thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước đối /AIDS. Chỉ thị ra đời đã không những tạo cơ sở chính trị quan trọng trong việc xây dựng các văn bản pháp quy về công tác phòng chống HIV/AIDS, mà còn là cơ sở cho việc huy động cộng đồng tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh