Các clip đào tạo phát triển tổ chức cho các tổ chức xã hội

Tình huống 1: Tuyển dụng nhân sự

Tình huống 2: Quản trị nhân sự - Đánh giá cuối năm

 


Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh