Tăng cường sự ứng phó của xã hội dân sự đối với HIV ở Việt Nam

CCRD là một trong 5 tổ chức được lựa chọn là Đầu mối kỹ thuật để triển khai dự án “Tiếng nói cộng đồng”, thuộc khuôn khổ chương trình PEPFAR do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Dự án được triển khai trong 5 năm, từ 2011 đến 2016, tại 9 tỉnh trọng điểm của PEPFAR. Mục đích của dự án là nâng cao năng lực và vị thế của các tổ chức xã hội dân sự (TCXHDS) cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV tại cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ của những người đang chung sống với HIV cũng như các nhóm có nguy cơ nhiễm cao.

Với vai trò Đầu mối trong lĩnh vực phát triển tổ chức và là cơ quan điều phối dự án tại hai tỉnh Điện Biên và Lào Cai,  CCRD một mặt sẽ tập trung nâng cao năng lực phát triển tổ chức, chất lượng dịch vụ dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ liên quan đến HIV, tăng cường vai trò và tiếng nói của các TCXHDS của Điện Biên và Lào Cai trong phòng chống HIV/AIDS, đồng thời hỗ trợ các cơ quan Đầu mối kỹ thuật khác trong lĩnh vực phát triển tổ chức tại các tỉnh.  Để đạt được các mục tiêu trên, CCRD sẽ từng bước triển khai các hoạt động như đánh giá năng lực và nhu cầu của các TCXHDS; đào tạo về phát triển tổ chức và cung cấp dịch vụ cho các TCXHDS; hỗ trợ các TCXHDS xây dựng các hoạt động hiệu quả dựa trên bằng chứng và chiến lược tài chính bền vững; hỗ trợ các sáng kiến về sinh kế, tạo việc làm cho người nhiễm và các nhóm có nguy cơ nhiễm cao. Thêm vào đó, CCRD cũng sẽ hỗ trợ phát triển mạng lưới liên kết giữa các TCXHDS và kết nối các tổ chức này với các tổ chức, chương trình phòng chống HIV/AIDS của chính phủ và khu vực tư nhân, giúp đỡ các TCXHDS tham gia vào quá trình hoạch định chính sách tại địa phương.

Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh