Dịch vụ phòng khám

Quy trình chữ P là một khung/ lược đồ chỉ dẫn bạn từng bước cách xây dựng một chương trình truyền thông sức khoẻ như thế nào. Nó là một bản sơ đồ hướng dẫn bạn từ ý niệm phác thảo đầu tiên mà bạn muốn thực hiện để thúc đẩy một thực hành đặc thù về sức khoẻ- ví dụ như kế hoạch hoá gia đình, phòng chống HIV/AIDS, nuôi con bằng sữa mẹ, tiêm chủng cho trẻ em hoặc ngăn chặn việc sử dụng ma tuý đến một chương trình hoàn chỉnh với tác động rõ ràng.
SCOPE là một phần mềm máy tính có tính tương tác cao và hiện đang được xây dựng như một công cụ nhằm hỗ trợ cho người sử dụng trong việc thiết kế và thực hiện các dự án truyền thông sức khỏe một cách có hiệu quả. Phần mềm SCOPE được xây dựng bởi Trung tâm các chương trình truyền thông thuộc trường Đại học Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg (JHU/CCP). Phần mềm này kết hợp giữa lý thuyết truyền thông với các số liệu thực tế từ các nước cụ thể.

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Cùng chuyên mục

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh