HIV/AIDS

Tháng 2 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) tổ chức khóa đào tạo đầu tiên về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) thiết kế riêng cho nhân viên cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh
Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong việc tìm kiếm và sử dụng số liệu trong lập kế hoạch và hoạch định chính sách của các cơ quan ban ngành thuộc lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng (CCRD) đã hỗ xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu HIV trực tuyến cho tỉnh Nghệ An – một trong 10 tỉnh có tỷ lệ người nhiễm trên 100.000 dân cao trên toàn quốc.
Với kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật triển khai thành công tổng rà soát người nhiễm HIV tại 2 tỉnh Nghệ An và Điện Biên, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế công cộng (CCRD) đã tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh thực hiện tổng rà soát người nhiễm HIV từ tháng 9 năm 2018.