Nghiên Cứu Người Nhiễm Tại Hà Nội Và Nghệ An 2017

Từ năm 2015-2017, Trung tâm CCRD với sự tài trợ của USAID/PEPFAR đã hỗ trợ 02 tỉnh Điện Biên và Nghệ An xây dựng quy trình chuẩn triển khai giám sát phát hiện ca bệnh theo Thông tư 09/2012/TT-BYT. Quy trình mới đã giúp Điện Biên và Nghệ An có thể triển khai giám sát phát hiện theo đúng yêu cầu, chuẩn mực cũng như phù hợp cao với thực tế của các tuyến. Từ đó, các địa phương có thể thu thập thông tin và số liệu báo cáo một cách đầy đủ, bảo đảm tính chính xác cao hơn và rút ngắn được thời gian báo cáo (giảm gần một nửa thời gian xác minh trường hợp từ 45 ngày xuống còn 21 ngày). 

Dựa trên quy trình triển khai giám sát phát hiện ca bệnh do CCRD xây dựng cho Điện Biên và Nghệ An, Cục phòng chống HIV/AIDS đã xây dựng Quy trình chuẩn quốc gia chuẩn triển khai giám sát phát hiện ca bệnh theo Thông tư 09/2012/TT-BYT nhằm cung cấp hướng dẫn cụ thể cho các tỉnh/thành phố triển khai giám sát phát hiện một cách đồng nhất, hiệu quả và chất lượng; hỗ trợ trực tiếp việc đo lường mục tiêu 90-90-90 tại các tỉnh một cách chính xác và cập nhật.

Tới đầu trang