Báo cáo phân tích tình hình phối hợp đa ngành trong phòng, chống HIV/AIDS

Giới thiệu
Đánh giá nhanh này được tiến hành vào tháng 12 năm 2006 để hỗ trợ xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện được dựa trên những thông tin và dữ liệu thực tế và đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp đa ngành trong việc phòng, chống HIV/AIDS theo tinh thần Chỉ thị 54-CT/TW.

Mục tiêu
-    Phân tích thực trạng các văn bản hiện hành liên quan tới phối hợp đa ngành, liên ngành trong công tác phòng chống HIV/AIDS được ban hành tại tuyến Trung ương và một số tỉnh.
-    Đưa ra các khuyến nghị cụ thể để xây dựng văn bản hướng dẫn phối hợp đa ngành trong việc phòng, chống HIV/AIDS theo tinh thần Chỉ thị 54-CT/TW.

Phương pháp
Đánh giá đã tiến hành rà soát các văn bản về phối hợp đa ngành, liên ngành trong công tác phòng chống HIV/AIDS do các cơ quan Nhà nước Việt Nam tại tuyến Trung ương (78 văn bản) và ba tỉnh dự án Lạng Sơn, Khánh Hòa, An Giang ban hành sau năm 1995. Một số cuộc thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu (nhóm cán bộ quản lý, các nhà lãnh đạo) cũng đã được thực hiện và đồng thời sử dụng những số liệu và báo cáo sẵn có.

Những phát hiện chính
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những hạn chế và bất cập của các văn bản liên quan đến công tác phối hợp đa ngành. Nổi cộm là các vấn đề về: chậm hoặc không có ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; các văn bản quy phạm liên quan tới phối hợp liên ngành mới chỉ được ban hành ở một số Bộ chính và các thông tư liên tịch chỉ có giữa hai Bộ mà chưa có ở ba Bộ hoặc hơn; nội dung phối hợp đa ngành thể hiện tại các văn bản không nhiều.  Một số ban, ngành, đoàn thể ít được nhắc đến trong văn bản nhưng trên thực tế lại tham gia nhiều như Hội Phụ nữ, Chữ Thập đỏ, Hội Nông dân, các tổ chức Tôn giáo… Các phương tiện thông tin đại chúng lẽ ra phải tham gia hỗ trợ nhiều trong vấn đề này, nhưng thực tế lại rất ít đề cập và chưa tham gia tích cực; đặc biệt trong công tác giảm thiểu tác hại và dự phòng lây truyền từ mẹ sang con chưa được đề cập trong các văn bản. Các văn bản phối hợp đa ngành còn chưa quy định trách nhiệm cụ thể của các bên và cơ chế phối hợp chưa rõ ràng, một số văn bản còn hiệu lực nhưng không còn phù hợp với tình hình thực tế.   
Việc thực hiện phối hợp đa ngành phòng, chống HIV/AIDS thực tế cũng gặp phải một số khó khăn: thiếu kinh phí hoạt động, không có cán bộ chuyên trách hoặc cán bộ không có chuyên môn làm công tác phòng chống HIV/AIDS. Sự kỳ thị, phân biệt đối xử còn tồn tại ở một số lãnh đạo cũng ảnh hưởng nhiều đến công tác phối hợp đa ngành.

Kết luận
Cần phải thực hiện nhiều biện pháp thiết thực hơn để cải thiện công tác phối hợp, cụ thể là phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ-ban-ngành, củng cố hệ thống tổ chức, thay thế các văn bản không còn phù hợp, lồng ghép chương trình phòng chống HIV/AIDS với các chương trình y tế khác, tăng cường vận động sự tham gia của các tổ chức xã hội và các cơ quan truyền thông đại chúng.

Tới đầu trang