Lĩnh vực hoạt động

Truyền thông về Sức khoẻ và Phát Triển:

Sản xuất các sản phẩm truyền thông về sức khỏe và phát triển, đặc biệt quan tâm áp dụng các phương pháp truyền thông tiên tiến và hiệu quả nhất như truyền thông chuyển đổi hành vi, giáo dục thông qua các chương trình giải trí,…

Nghiên cứu và đánh giá:

Thiết kế, thực hiện nghiên cứu trong các lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và truyền thông  sức khỏe dưới nhiều hình thức, bao gồm điều tra cơ bản, điều tra giữa kỳ, điều tra cuối kỳ, nghiên cứu tác nghiệp, nghiên cứu phân tích tình hình, nghiên cứu trường hợp, đánh giá và nghiên cứu chính sách công, nghiên cứu hình thành và nghiên cứu đánh giá tác động của chương trình truyền thông, ...Trung tâm có nhiều kinh nghiệm trong việc tiến hành các điều tra chọn mẫu quốc gia trong lĩnh vực sức khỏe và các kết quả nghiên cứu đã được áp dụng trong hoạch định chính sách và thiết kế các can thiệp về y tế

Đào tạo:

Cung cấpcác khóa đào tạovề truyền thông sức khỏe: lập kế hoạch truyền thông sức khoẻ chiến lược, thiết kế thông điệp truyền thông về sức khoẻ.

Cung cấp các khóa đào tạo về nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng: Đánh giá chương trình truyền thông sức khỏe

Hỗ trợ kỹ thuật:

Tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình truyền thông sức khỏe, gồm cả thiết kế nội dung, biên tập kịch bản, tổ chức và giám sát sản xuất các sản phẩm truyền thông.

Tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng và quản lý/thực hiện các chương trình/dự án về sức khỏe sinh sản/làm mẹ an toàn và chăm sóc sức khỏe ban đầu ở cấp quốc gia và địa phương; xây dựng các chiến lược và chính sách quốc gia về chăm sóc sức khỏe cộng đồng; thiết kế hệ thống giám sát và đánh giá chương trình/dự án.

 

Tới đầu trang