Giới thiệu

Được thành lập năm 2002, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và truyền thông về sức khỏe cộng đồng và phát triển xã hội.

Tầm nhìn
CCRD phấn đấu trở thành một trong những tổ chức hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực truyền thông tăng cường sức khỏe và phát triển xã hội.

Nhiệm vụ
Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Nhân sự của CCRD
CCRD có 22 cán bộ và chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ nhiều lĩnh vực như y tế cộng đồng, xã hội học, nhân học, tâm lý học, bác sĩ đa khoa, truyền thông, báo chí, công nghệ thông tin, quản lý và kinh tế học.

Lĩnh vực chuyên môn

Truyền thông về Sức khỏe và Phát triển
Sản xuất các sản phẩm truyền thông về sức khỏe và phát triển, đặc biệt quan tâm áp dụng các phương pháp truyền thông tiên tiến và hiệu quả nhất như truyền thông chuyển đổi hành vi, giáo dục thông qua các chương trình giải trí…

Nghiên cứu và Đánh giá
Thiết kế, thực hiện nghiên cứu trong các lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và truyền thông sức khỏe dưới nhiều hình thức, bao gồm điều tra cơ bản, điều tra giữa kỳ, điều tra cuối kỳ, nghiên cứu tác nghiệp, nghiên cứu phân tích tình hình, nghiên cứu trường hợp, đánh giá và nghiên cứu chính sách công, nghiên cứu hình thành và nghiên cứu đánh giá tác động của chương trình truyền thông. CCRD có nhiều kinh nghiệm trong việc tiến hành các điều tra chọn mẫu quốc gia trong lĩnh vực sức khỏe và các kết quả nghiên cứu đã được áp dụng trong hoạch định chính sách và thiết kế các can thiệp về y tế.

Đào tạo
Cung cấp các khóa đào tạo về truyền thông sức khỏe, gồm cả đào tạo về thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình truyền thông; các khóa đào tạo về nghiên cứu sức khỏe cộng đồng.

Hỗ trợ kỹ thuật
Tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình truyền thông sức khỏe, gồm cả thiết kế nội dung, biên tập kịch bản, tổ chức và giám sát sản xuất các sản phẩm truyền thông. Tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng và quản lý, thực hiện các chương trình, dự án về sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn và chăm sóc sức khỏe ban đầu ở cấp quốc gia và địa phương; xây dựng các chiến lược và chính sách quốc gia về chăm sóc sức khỏe cộng đồng; thiết kế hệ thống giám sát và đánh giá chương trình, dự án.