Từ KHHGĐ đến HIV/AIDS tại Việt Nam: Chuyển hướng ưu tiên, những khoảng trống còn lại

Giới thiệu“Một số khía cạnh chính trị trong tình dục – thực tiễn từ các Quốc gia và tổ chức Quốc tế” là một dự án được nhóm Quan sát chính sách tình dục (SPW) thực hiện năm 2004. Đây là một sáng kiến nghiên cứu các Quốc gia và các nền văn hóa khác … Đọc tiếp

Nghiên cứu và vận động về bình đẳng trong Y tế ở Việt Nam

Trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu và vận động về bình đẳng trong Y tế ở  Việt Nam” giữa Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và Quỹ Rockerfeller phối hợp thực hiện, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD)  tham gia hỗ trợ kỹ thuật về lĩnh vực … Đọc tiếp

Cải thiện hệ thống thông tin chương trình HIV/AIDS

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) hiện đang bắt đầu thực hiện dự án “Cải thiện hệ thống thông tin chương trình HIV/AIDS” với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực trong nước về thông tin … Đọc tiếp

Sơ đồ tổ chức lãnh đạo chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt nam

Giới thiệuViệt Nam đang đối mặt với sự gia tăng của đại dịch HIV/AIDS, đặc biệt khi tính chất của dịch thay đổi từ chỗ tập trung ở các nhóm có nguy cơ cao nay đã lây sang cộng đồng dân cư.  Sớm nhận ra mối đe doạ của dịch HIV/AIDS, chính phủ Việt nam … Đọc tiếp