A series of training videos for reducing Stigma and Discrimination in VCT settings

Tư vấn sau xét nghiệm:
Ví dụ chưa đúng 


Ví dụ đúng 


Tới đầu trang

Nhiệm vụ của CCRD là góp phần vào sự phát triển và công bằng của các chương trình chăm sóc sức khỏe và phát triển xã hội cho người dân Việt Nam thông qua cách tiếp cận nâng cao kiến thức.

Video clips

Nhóm Sông Lam Xanh