HIV/AIDS

Chỉ thị số 52-CT/TW thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước đối /AIDS. Chỉ thị ra đời đã không những tạo cơ sở chính trị quan trọng trong việc xây dựng các văn bản pháp quy về công tác phòng chống HIV/AIDS, mà còn là cơ sở cho việc huy động cộng đồng tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.
Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thêm về tình hình HIV/AIDS trong nhóm thanh niên tại tỉnh Lào Cai. Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu gồm: (1)Đánh giá hiểu biết, thái độ và hành vi sức khoẻ liên quan đến HIV/AIDS của thanh niên; (2) Tìm hiểu các nhân tố làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS trong thanh niên;
Nghiên cứu được thực hiện nhằm phát hiện những hiểu biết, thái độ, thực hành và hành vi về phòng chống HIV/AIDS của người dân sống tại 2 xã của Hòa Bình. Mục đích chính của nghiên cứu : (1)Tìm hiểu những hoạt động về phòng chống HIV/AIDS tại địa phương, đặc biệt là những hoạt động về thông tin, giáo dục, truyền thông và các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi;