Nghiên cứu và vận động về bình đẳng trong Y tế ở Việt Nam

Trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu và vận động về bình đẳng trong Y tế ở  Việt Nam” giữa Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và Quỹ Rockerfeller phối hợp thực hiện, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD)  tham gia hỗ trợ kỹ thuật về lĩnh vực tài chính y tế. Bẳng kinh nghiệm và hiểu biết hệ thống tài chính y tế của Việt Nam, CCRD sẽ tổ chức thực hiện và viết báo cáo về lĩnh vực tài chính y tế tại Việt Nam. Báo cáo được thực hiện vào năm 2010.

Mục đích của Nghiên cứu này nhằm (1) mô tả sự phát triển của các chính sách và hành động về tài chính y tế liên quan đến việc cải thiện bình đẳng trong y tế trong suốt 3 thập kỷ trước của Việt Nam, (2) đánh giá các chính sách và hành động tài chính y tế đã tiếp cận hoặc ảnh hưởng tới việc chăm sóc sức khỏe với các nhóm đối tượng thiệt thòi trên cả nước (đối tượng là người nghèo, người già, trẻ em, phụ nữ, nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, và người dân sống ở vùng sâu vùng xa), (3) chỉ rõ những khó khăn và hạn chế từ những nỗ lực trong quá khứ để cải tiện và nâng cao tài chính y tế cho việc bình đẳng trong y tế tại Việt Nam.

Rate this post

Bài viết cùng chủ đề