Báo cáo đánh giá « Nhận thức của cán bộ Đảng viên và tình hình thực hiện chỉ thị #52 CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng (khóa VII) về lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS »

Giới thiệu

Chỉ thị số 52-CT/TW thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước đối /AIDS. Chỉ thị ra đời đã không những tạo cơ sở chính trị quan trọng trong việc xây dựng các văn bản pháp quy về công tác phòng chống HIV/AIDS, mà còn là cơ sở cho việc huy động cộng đồng tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Vì vậy, việc đánh giá những kết quả đã đạt được sau 9 năm thực hiện, cũng như xác định các mặt hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, đưa ra những chủ trương và các giải pháp lớn ở giai đoạn tiếp theo là hết sức cần thiết. Báo cáo nghiên cứu được thực hiện vào tháng 12 năm 2004.

Mục tiêu:

Đánh giá độc lập được thực hiện nhằm:

1.     Đánh giá sự hiểu biết của các cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp về chỉ thị 52.

2.     Đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 52 trên toàn quốc.

3.     Phân tích các nhận xét của các lãnh đạo Đảng và đồng thời đề xuất hướng giải quyết trong thời gian tới.

Phương pháp

Để đạt được các mục tiêu của nghiên cứu, đánh giá đã sử dụng bộ công cụ nghiên cứu kết hợp cả  phương pháp định lượng và định tính, các công việc đã thực hiện bao gồm: tập hợp các văn bản hiện hành của Đảng và Nhà nước và các tài liệu nghiên cứu về công tác phòng chống HIV/AIDS; gửi phiếu thu thập số liệu về tình hình thực hiện chỉ thị 52 tới Ban Tuyên giáo của 64 tỉnh/thành phố trên cả nước. 3) phiếu hỏi bán cấu trúc và phỏng vấn sâu nhằm đánh giá kiến thức, thái độ đối với công tác phòng chống HIV/AIDS và việc triển khai Chỉ thị 52 về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống HIV/AIDS của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tại các cấp của tỉnh Quảng Ninh và Khánh Hoà.

Những phát hiện chính

Sau khi Chỉ thị được ban hành, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đã có các văn bản chỉ đạo hướng dẫn việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị. Việc nghiên cứu quán triệt Chỉ thị được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau tới từng cơ sở đảng và được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Chỉ thị 52 đã thực sự đi vào đời sống và phát huy được hiệu quả tích cực trong việc định hướng chỉ đạo cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam trong những năm qua. Nhận thức về vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của đảng viên về công tác phòng chống HIV/AIDS đã được chuyển biến rõ rệt.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đánh giá cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế trong việc phổ biến, chỉ đạo và  thực hiện Chỉ thị số 52/CT-TW và vẫn chưa đạt được các kết quả như mong muốn. Rất nhiều địa phương vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống HIV/AIDS. Các yếu kém trong việc phổ biến chỉ thị đã dẫn tới sự lúng túng và không nhất quán trong công tác lập kế hoạch phòng chống HIV/AIDS ở các địa phương. Công tác chỉ đạo các tổ chức Đảng và chính quyền địa phương thực hiện chỉ thị không thường xuyên và cơ bản. Công tác tuyên truyền, giáo dục chậm đổi mới về định hướng, phương pháp, hình thức và chất lượng; Kinh phí đầu tư cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS và phát triển nguồn nhân lực  còn rất hạn chế so với yêu cầu. Công tác theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện chỉ thị chưa được tiến hành thường xuyên.

Hạn chế của nghiên cứu

Đây là một nghiên cứu có tính nhạy cảm, đòi hỏi sự thận trọng và tính khoa học cao so với những nghiên cứu xã hội khác. Bên cạnh đó thời gian và kinh phí dành cho nghiên cứu này lại rất hạn chế. Các kết quả đánh giá về kiến thức và hành vi có thể bị thiên lệch do các địa phương đã có phần nào chuẩn bị trước cho việc trả lời phỏng vấn. Một số tỉnh không điền đầy đủ các câu hỏi của phiếu, gây khó khăn và ảnh hưởng đến quá trình phân tích, xử lý số liệu.

Kết luận:

Để khắc phục những hạn chế, cần có một Chỉ thị mới của Đảng với đầy đủ nội dung mang tính chỉ đạo công tác phòng chống HIV/AIDS phù hợp với tình hình đại dịch HIV/AIDS hiện tại và tương lai. Quan trọng hơn là cần có sự hợp tác và thống nhất giữa các đơn vị và các ngành, sử dụng các nguồn lựuc hiệu quả và đặc biệt là huy động sức manh của cộng đồng tham gia vào công tác phòng chống đại dịch HIV/AIDS.

Rate this post

Bài viết cùng chủ đề