Làm mẹ An toàn

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) tham gia hỗ trợ chương trình về mặt quản lý trong việc xây dựng, hoàn thiện kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động tại tuyến trung ương và tuyến tỉnh, đề xuất phương pháp phối hợp công tác và lồng ghép hoạt động của chương trình với các cơ quan tổ chức trong nước và nước ngoài có liên quan, điều phối, giám sát, đánh giá các hoạt động trong dự án.